KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

BESİN ATÖLYESİ (“Şahıs”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla BESİN ATÖLYESİ üzerinden satış yapabilmemiz amacıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

VERİ SORUMLUSU : BURCU ASLAN KUTULMUŞ
VERİ SORUMLUSNUN ADRESİ : RÜSTEMPAŞA MAH. ŞAHİN SOKAK OKAY APT. NO 7/1 YALOVA MERKEZ

1. BESİN ATÖLYESİ tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir ?
BESİN ATÖLYESİ üzerinden satış yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.
• Kimlik Bilgileriniz: TCKN/VKN, adınız, soyadınız
• İletişim Bilgileriniz: cep telefonu, adres, e-posta adresi
• Müşteri İşlem Bilgileriniz: Fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri,
• İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri
• Finans Bilgileriniz: IBAN, banka ve hesap bilgileri

2. Kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri nelerdir ?
Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileriniz; sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden ve/veya kamu kurumlarından mobil uygulama, internet sitesi ya da posta yoluyla elektronik veya fiziki ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.
• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
• Sözleşmenin yetkili bir kişi tarafından imzalandığının ve vergi mükellefiyetinin teyit edilebilmesi,
• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• Sizin ve üyelerimizin deneyimini ve memnuniyetin arttırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Yardım ve destek taleplerinizin yönetilmesi,
• Besin Atölyesi kapsamında yapılan kampanya nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

İşlem Güvenliği Bilgileriniz, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizden mobil uygulama ya da internet sitesi yoluyla elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Hizmet operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,
• İnternet sitesi / mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Finans Bilgileriniz; sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden internet sitesi ya da posta yoluyla elektronik veya fiziki ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.
• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
• Sözleşmenin yetkili bir kişi tarafından imzalandığının ve vergi mükellefiyetinin teyit edilebilmesi,
• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
• Hizmetlerin satışını gerçekleştirilmesinin sağlanması ve satışını yaptığımız ürünlere yönelik olarak satın alma süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• Sizin ve üyelerimizin deneyimini ve memnuniyetin arttırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

3. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir?
BESİN ATÖLYESİ; kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlarla KVKK’nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

• 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
• Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması halinde açık rızanızın bulunması.

4. Besin Atölyesi kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?
Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız. Yurtdışına ise herhangi bir kişisel veri paylaşımı yapılamamaktadır.
5. KVKK’dan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
6. Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz
KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında www.besinatolyesi.com adresinden ulaşabileceğiniz www.besinatolyesi.com/iletisim/ ile bize bildirebilirsiniz. İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Besin Atölyesi’ne iletmeniz durumunda Besin Atölyesi talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret Besin Atölyesi tarafından talep edilebilecektir.